2019 har for Planfaggruppens vedkommende været præget af den igangværende evaluering af planloven.

Men der har også været en del høringer i årets løb, 12 officielle og så nogle uofficielle. Blandt høringerne kan nævnes et nyt campingreglement, en blandet høring med ændring af planloven vedr. fleksbolig, sommerhusområder og forsøgsprojekter, Grønt Danmarkskort og forholdet til ny havplan. Vejledning til omdannelseslandsbyer og til fleksible lokalplaner. Mest kompliceret og mest diskussion har der nok været om udkast til ændring af planloven mht. boliger og lugt. Med loven gøres det muligt at bygge boliger belastet af ikke sundhedsskadelig lugt, men stadig med mulighed for altaner og kunne åbne vinduer. Det er en sag som ikke alle kommuner og planchefer/planlæggere er helt enige i hvad man skal mene om.

Disse høringer har været drøftet de 4 møder, der har været i Planfaggruppen i løbet af 2019. Plandata, som var det hotte emne i fjor er ikke glemt. Mange er stadig frustrerede over at vi skal levere data, som ikke vedkommende planlægning. Vittige sjæle mener Plandata.Dk bør omdøbes til Ejendomsskattedata.dk. Der er også stadig udfordringer med især håndtering af jordstykker.

Et andet emne, som vi i Planfaggruppen er begyndt at forholde os mere til er Klima. Der er mange ønsker til hvad planloven skal kunne mht. klima. Det er en diskussion, som først lige er kommet i gang og vi ser frem til nogle gode drøftelser med KL og ERST om dette emne.

SKAT har heldigvis udskudt ejd. vurderingen i adskillige år, men er så vidt vides i gang med teste 80.000 vurderinger af. Vi er stadig spændet på hvordan projektet spænder af og hvilke afledte effekter det har på planlægning og på vores ressourceforbrug på ”ejendomsskattesager”.

Men endnu mere kan det bekymre, hvordan det kommer til at påvirke den måde, vi planlægger på fremover. Det vil uvægerligt blive mere projektorienteret og kortsigtet.

Staten havde tidligere sammen med KL sat et arbejde i gang om digitale planer med fokus på lokalplaner. Vi fandt at der kunne være megen fornuft heri, men det kom an på, hvad man ville bruge det til. Det var tydeligt at på det punkt der ser kommunerne og staten nok forskelligt på det. Staten ønskede at kunne sandsynliggøre en større effektiviseringsgevinst. Vi fandt det positivt at vi bliver involveret fra starten i drøftelserne, men vi kunne ikke få øje på den effektiviseringsgevinst. Det var nok også det der medførte at KL stoppede med deres engagement i projektet, da det ikke tydede på en særlig økonomisk gevinst ved digitaliseringen.

”Fremtidens planlægger” hedder det projekt, som vi har arbejdet med i PLANfaggruppen, og der er kommet en strategi og nogle indsatsområder ud af det. I 2019 har FOAD og arkitektuddannelserne lavet en større analyse af arkitekterne som byplanlæggere, som vi har hørt om på årsmøde i Danske Planchefer. Vi hilser initiativet meget velkomment og håber at arkitektuddannelserne fremover vil kunne levere bedre byplanlæggere. Vi vil også tage kontakt til andre uddannelsessteder for at drøfte deres planlæggeruddannelser. Derudover har vi stadig som kommuner en opgave i at gøre os attraktive – også for nyuddannede.

Høringer:

 • KL uofficiel høring om KL’s udkast til evaluering af planloven
 • Høring af bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser (campingreglementet)
 • Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsværdi-skatteloven, lov om kommunal ejendomsskat og skatteforvaltningsloven
 • 1) Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om naturbeskyttelse og lov om maritim fysisk planlægning. 2) Forslag til lov om ændring af lov om planlægning.
 • Kirkestifternes indsigelsesret (uofficiel KL høring)
 • Bekendtgørelse om landsbyfornyelse
 • Forslag til landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen
 • Udkast til lov om ændring af lov om planlægning (Boliger på arealer belastet af lugt)
 • Udkast til vejledning om planlægning for omdannelses-landsbyer
 • Forslag til landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen
 • Spørgeskema vedr. ny Vandløbslov
 • Udkast til vejledning vedr. fleksibel planlægning – lokalplaner af mindre betydning
 • Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller

Arbejdsgrupper:

 • Miljøvejledninger
 • Landzone
 • Digitale planer
 • Fremtidens Planlægger

November 2019

Formand for Planfaggruppen
Henrik Børsting Aagaard
Leder af PLAN, Vejle Kommune, Teknik & Miljø