About Webmaster

This author has not yet filled in any details.
So far Webmaster has created 61 blog entries.
22 10, 2014

Beretning fra Planfaggruppen 2013/2014

oktober 22nd, 2014|Nyheder|Kommentarer lukket til Beretning fra Planfaggruppen 2013/2014

Planfaggruppen består med den nuværende sammensætning af følgende medlemmer Casper Toftholm, planchef, (Køge Kommune) Tove Merete Wolff, teamleder, (Varde Kommune) Thina Pernille Wallin Jensen, planchef, (Aalborg Kommune) Helle Jacobsen, plan- og byggechef, (Favrskov Kommune) Britt Vorgod Pedersen, byplanchef, (Gladsaxe Kommune) Lars Højmark, teknik- og byggechef, (Mariagerfjord Kommune) Susanne Birkeland, chefplanlægger, (Furesø Kommune) Niels Peter Lauridsen, leder af planlægning, (Ringkøbing-Skjern Kommune) Kirsten Eldon, Afdelingsleder, Plan og Projekt, (Lemvig Kommune) Peter Bagge, planchef, (Esbjerg Kommune), formand for Danske Planchefer Poul Hvidberg-Hansen, afdelingsleder, Plan og Byggeri, (Odsherred Kommune), formand for planfaggruppen og næstformand i Danske Planchefer. Casper Toftholm erstatter pr. 15. september 2014 tidligere planfaggruppemedlem Tine Christiansen, planchef i Slagelse Kommune. En stor tak til Tine for en vedholdende og samvittighedsfuld indsats i planfaggruppen! Berit Mathiesen, konsulent, KL er med på møderne for planfaggruppen, og der er siden november 2013 afholdt to møder (28. januar og 10. oktober, 2014) i planfaggruppen, hvor møderne har fundet sted hos Kommunernes Landsforening (KL) i KL-Huset i København. Temaerne har omhandlet dels to runder af høringssvar, hvor det seneste i plansammenhæng primært handler om kommunernes muligheder for fortsat at kunne fastsætte klimabaserede isoleringskrav i lokalplaner. Inden for kort tid vil det som konsekvens af aktuelt regeringsudspil betyde, at de politiske udvalg i KL skal behandle forslag om, hvorvidt det fortsat skal være muligt kunne fastsætte bebyggelsesregulerende bestemmelser af æstetisk og arkitektonisk betydning gennem lokalplanlægningen. Der skal udfoldes kommisorie, analyse, faglig og politisk behandling af forslaget, hvilket vil involvere det faglige ophæng gennem bl.a. planfaggruppen. I sagens natur vil dette emne få meget høj prioritet. Den generelle debat om planloven har også i høj grad præget planfaggruppens arbejde gennem året 2014. På det seneste møde den 10. oktober 2014 blev der især drøftet [...]

22 10, 2014

Beretning Danske Planchefer 2013/2014

oktober 22nd, 2014|Nyheder|Kommentarer lukket til Beretning Danske Planchefer 2013/2014

Generelt Bestyrelsens arbejde har i perioden været præget af den debat om Planloven, der foregår både i kommunerne og i Folketinget. En debat, der selvom den reelt er meget fagspecifik på grund af politiske holdninger til emmet, også er synlig i de almindelige medier. Overskriften er oftest noget i lighed med Planloven hæmmer vores udvikling – at planloven forhindrer vækst. Arbejdet foregår på flere fronter: Dels er planfaggruppen meget aktiv i KTC regi, mere herom i den særlige del af beretningen fra Planfaggruppen; dels er bestyrelsen i en løbende dialog med KL om, hvad der reelt ligger bag de kommunale ønsker om større frihedsgrader. Der ligger også en stor opgave i at fastholde nødvendigheden af en planlov, som lægger rammer for den kommunale udvikling i et bæredygtigt og langsigtet perspektiv. Det giver erhvervet en investeringssikkerhed de efterspørger. Samtidigt ligger der et meget væsentligt arbejde at slå fast, at det ofte ikke er planloven, men andre forhold der kan sætte en begrænsning, f.eks de meget stramme regler for støj eller andre regler funderet i anden lovgivning. Den fælles interesse er at få smidiggjort de mange processer og få en større grad af kommunal frihed. Rammerne skal dog fortsat være en planlov, der sigter på at varetage en fælles interesse i at benytte, men også i stor grad at beskytte. Der er dog ingen tvivl om, at der er et kommunalt politisk ønske om en mere generel lempelse. Det er i den sammenhæng meget interessant at DI i deres pjece om planlægning netop peger på, at god planlægning sikrer deres medlemmer ved at give en garanti for, at de kan udvikle deres virksomhed. De har faktisk ikke et ønske om lempelser med større risiko for hovsaplanlægning der [...]

22 10, 2014

Digitalisering af lokalplaner

oktober 22nd, 2014|Nyheder|Kommentarer lukket til Digitalisering af lokalplaner

Det andet store emne der der har præget arbejdet er digitaliseringen af lokalplaner, og arbejdet med at få et fælles digitalt lokalplanværktøj som skal bruges af alle kommuner. Det viste sig at KL havde indgået en økonomiaftale der forudsatte dels, at alle eksisterende lokalplaner blev digitaliseret efter en meget primitiv model, dels at der blev udarbejdet et nyt fælles digitalt lokalplanværktøj. Aftalen betød at der var en forventning om at der kunne hentes betydelige besparelser i kommunerne gennem en efterfølgende effektivisering af byggesagsbehandlingen. Første klods der skulle skubbes af vejen var at få overbevist KL om, at det ikke var muligt at digitaliseret de eksisterende lokalplaner. Ved fælles indsats med planfaggruppen lykkedes det til sidst. Næste fase som der arbejdes på er et nyt digitalt lokalplanværktøj. Her er den store udfordring at undgå at fokus alene er på hvordan det kan sikre en mere effektiv byggesagsbehandling. Lokalplanerne skal også fremadrettet kunne sikre kvaliteten af det byggeri, der opføres og de arealer der anlægges. Vi kan ikke klare os med et værktøj der alene fastsætter byggelinjer, bebyggelsesprocenten samt højder og drøjden. En procentsats for hvor meget glas den skal indgå i en facade siger intet om den arkitektoniske kvalitet lokalplanen skal sikre. Med en vækst- og effektiviseringsdagsorden er der lagt et massivt pres som fordrer en solid og vedholdende indsats.

22 10, 2014

Samarbejdet med Naturstyrelsen

oktober 22nd, 2014|Nyheder|Kommentarer lukket til Samarbejdet med Naturstyrelsen

På sidste årsmøde blev debatten med Naturstyrelsens repræsentant meget kontant og direkte. Emnet var et dårligt samarbejde og der blev skudt med skarpt i debatten. Efterfølgende drøftede vi sagen med KL på et møde den 20. januar 2014, og de havde også fået tilbagemeldinger på et dårligt samarbejde med Naturstyrelsen. Aftalen blev at DP kontaktede Naturstyrelsen og bad om et møde. Kontakten til Naturstyrelsen resulterede i at der blev afholdt et møde den 24. april 2014. Vi fremførte vores synspunkter, men Naturstyrelsen kunne ikke genkende det billede vi havde fået og mente, at der generelt var et fint samarbejde mellem kommunerne og Naturstyrelsen. De tog udgangspunkt i det kodex for samarbejde mellem staten og kommunerne på miljøområdet der er udarbejdet i samarbejde med KL efter kommunesammenlægningen. Kodexet er fra 2013. Så et ønske om et samarbejde om udarbejdelse af et nyt kodex kunne de ikke se et behov for. Aftalen blev at der skulle afholdes mindst et årligt dialogmøde og at DP skulle se om det var muligt, at konkretisere de samarbejdsproblemer der var blevet påpeget. Efter aftale med KL igangsatte vi en spørgeskemaundersøgelse. Resultatet var at kun 6 kommuner vendte tilbage med eksempler på dårligt samarbejde, hvorfor bestyrelsen har vurderet, at der ikke er et grundlag for at forfølge sagen yderligere. Dialogmødet følger vi selvfølgeligt op på, så må vi se hvor langt vi kan komme ad den vej. Samtidigt er der sket en omstrukturering i Naturstyrelsen, måske får den også indflydelse.

22 10, 2014

Forårsmødet

oktober 22nd, 2014|Nyheder|Kommentarer lukket til Forårsmødet

Forårsmødet, som var planlagt til at finde sted i Ballerup, blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger. Temaet for mødet var ”Tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægning”. Det var vores opfattelse at der var tale om et passende tema og dagen indeholdt både teori og praksis med tur ud i problemområder. Efterfølgende bad vi om jeres kommentarer til indhold mv. og hvorfor mødet ikke var prioriteret. Den årsag flest angav var, at der desværre ikke var tid. Foråret er en periode med flere større konferencer og møder - derfor havde man valgt at prioritere anderledes. Det betyder at vi i 2015 vil lave et noget anderledes forårsmøde hvor det nordiske samarbejde kommer i fokus. En del af mødet vil blive henlagt til Oslo, og der arbejdes på at vores norske kolleger bliver en væsentlig del af mødet.

22 10, 2014

Nordisk samarbejde

oktober 22nd, 2014|Nyheder|Kommentarer lukket til Nordisk samarbejde

Vi har valgt at gå ind i et medlemskab af Nordic Planning Comitee og I den forbindelse betale for de omkostninger der er ved medlemskabet. KTC har meddelt, at de ikke ser sig i stand til at afholde udgiften, men i bestyrelsen har vi vurderet at området er så væsentligt, at vi er gået ind i arbejdet. Tine Christiansen og Bo Riis Dunn repræsenterer foreningen, og der har været afholdt et møde på Island i november 2013. På det møde blev kommissorium og arbejdsprogram udarbejdet. Det overordnede formål er erfaringsudveksling på tværs af de nordiske lande. De danske indlæg var om kommunesammenlægningen, foreningen og KTC. Andre emner var hvordan man kan arbejde med byernes liv gennem belysning i de mørke måneder, havnebyer og støj, herunder den udfordring det giver for en by at have færger i midtbyen. Ud over mødet på Island har der været afholdt to telefonmøder. Forslaget om en anden form på vores forårsmøde er en udløber af arbejdet i Nordic Planning Comitee. Vi har som mål allerede nu at begynde at høste frugten af et tættere nordisk samarbejde.

22 10, 2014

HUSK til DP årsmøde 13.-14. nov

oktober 22nd, 2014|Nyheder|Kommentarer lukket til HUSK til DP årsmøde 13.-14. nov

Udgangspunktet for planlægningen af årsmødet er dette oplæg: ”Planlægning i Danmark år 2020” Hvor er planlægningen i Danmark på vej hen, og hvor er planchefen blevet af. Der er mange strømninger der brydes omkring spørgsmål som Skal planlægningen gives helt fri? Hvorfor skal kommunerne blande sig i detailhandelsplanlægningen? Effektivitetskommissionen har vist vejen med et forslag om en lang mere liberal planlov hvor der bliver mulighed for store¬- meget store butikker placeret udenfor byerne, spørgsmålet er: med bytiksdøden som skarpretter på bymidterne? Også det danske kystlandskab er kommet med i farezonen Hvorfor skal det være så svært at få lov til at bygge de attraktive boliger som alle kommuner tørster efter, attraktiv betyder ofte med udsigt til vand. Og hvad med det åbne land hvordan undgår vi at Skrumpelev bliver den mest almindelige landsby i Danmark, ellers skal vi undgå det, er midlet at erhvervsområder kan skyde op over alt. Hvor er planchefen henne i den debat, i klemme mellem de kommunaløkonomiske interesser, erhvervets uhæmmede ekspansionslyst og de mange politiske dagsordner. Er planchefen ved at komme i så stor en klemme at staten og lokalpolitikeren helt overtager banen, og det der er tilbage, klarer den digitale lokalplan? For at få en god debat om hvor vi kunne være på vej hen, har vi inviteret en gruppe af skarpe holdningsprægere, som vil komme med deres syn på planlægningen, hvorefter det vil blive god mulighed for at udveksle synspunkter og holdninger Så med denne appetitvækker håber vi fra bestyrelsen på en god tilmelding til årsmødet. Læs mere om programmet og tilmelding her.

22 10, 2014

Ny hjemmeside

oktober 22nd, 2014|Nyheder|Kommentarer lukket til Ny hjemmeside

KTC har truffet en beslutning om at ændre på deres hjemmeside og hele det koncept der ligger bag. En konsekvens af det var, at også Danske Planchefer enten skulle finde en anden til at drive hjemmesiden eller sammen med KTC sætte gang i at udvikle en ny hjemmeside til den nye platform. Bestyrelsen besluttede, at afsætte midlerne til en ny hjemmeside og samtidigt blev der arbejdet med en modernisering af vores logo. Hjemmesiden blev lidt forsinket sat i drift umiddelbart før efterårsferien og bestyrelsen håber, at den lever op jeres forventninger. Funktionaliteterne er langt bedre end på den gamle og der er også taget hensyn til brugere at tablets mv. Der er nok også behov for justeringer, men dem tager vi hen ad vejen.

20 10, 2014

Årsmøde 2014

oktober 20th, 2014|Afholdte aktiviteter, Årsmøder|Kommentarer lukket til Årsmøde 2014

Vel overstået Årsmøde i Danske Planchefer På to varme efterårsdage blev årsmødet 2014 i Danske Planchefer afviklet. Det blev to gode dage hvor planlægning og planchefen var i centrum. Hent oplæggene fra kontorchef Holger Bisgaard, Naturstyrelsen samt Camilla Rosenhagen og Berit Mathisen, KL som pdf her. Læs hele beretningen fra formand Peter Bagge her Invitation til årsmødet: Planlægning i Danmark år 2020. Hvor er planlægningen i Danmark på vej hen Aldrig har diskussionen om planlægningen været så intens som den er i dag. Produktivitetskommissionen kom med deres bud på hvordan velfæren i Danmark kunne styrkes.Folketingen og hele verdens samfundet har fået et fokus siden krisen: Vækst. I en sådan grad at man næste kunne sige for enhver pris. 88% af landets borgmester har i en helt ny undersøgelse sagt at de er enige eller meget enig i at den nuværende lovgivning, der regulerer kommunernes planlægning, er en stopklods for vækst og udvikling i kommunerne. Vi har sat disse emner på dagsorden for vores gæster fra KL, Naturstyrelsen, Digitalisering af lokalplanerne, Fremtiden for lokalplanlægningen, nærmer vi os et udvidet bygningsreglement, detailhandlen er der forandringer på vej, hvordan kan vi bruge hinanden bedre, hvor er politikerne på vej lokal og landspolitisk Fredag får vi besøg af kompetente personer blandt andet professor Ove Kaj Pedersen CBS, borgmesteren i Ikast Brande kommune Carsten Kissmeyer og udvalgsformanden Erhvervs-,Plan-, og Miljøudvalget Slagelse Kommune Villum Christensen. Det er således både den økonomiske / strategiske/ ledelsesmæssige og to forskellige den politiske vinkler vi bringer i spil. Vi får deres syn på det overordnede tema med mulighed for en god efterfølgende debat hvor vi har en faglig kompetent ordstyrer til at holde styr på diskussionen Du kan se frem til et døgn med faglige [...]

22 08, 2014

Forårsmøde 2014

august 22nd, 2014|Afholdte aktiviteter, Forårsmøder|Kommentarer lukket til Forårsmøde 2014

Projekt Tryghed og mindre kvalitet via Byplanlægning er nu afsluttet Du vil på forårsmødet høre om resultatet af et par års samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd og en håndfuld kommuner. Mødet vil komme med helt konkrete eksempler og erfaringer som kan anvendes direkte i din kommunes planlægning. Et af de emner projektet også har haft på dagsordenen er hvordan vi kan nå målet og samtidigt fastholde kvaliteten i områderne. Endeligt vil du som sædvanligt komme på en ekskursion hvor problemer og løsninger vil blive præsenteret. Der er fagfolk med på hele turen så der er god mulighed for at få svar på spørgsmål. Program 10.00 – 10.15 Velkomst v/formand Peter Bagge 10.15 – 10.45 En indledning hvor moderne tiders byplanlægning og udvikling sættes i relief i forhold til kriminalitet og tryghed. Kriminalpræventive og tryghedsskabende principper i det fysiske bymiljø. v/Karsten Nielsen, specialkonsulent og Bo Grönlund, arkitekt MAA 10.45 – 11.00 Pause 11.00 – 11.30 Orientering om baggrund, indhold og resultater fra projektet ”Tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægning” v/Karsten Nielsen og Bo Grönlund 11.30 – 12.00 Orientering om baggrundsinfo inden turen v/Lone Schock, planchef i Ballerup Kommune 12.00 – 13.00 Frokost 13.00 – 15.30 Bustur – hvor vi skal ud at se på de aktuelle projekter i Ballerup, der vil blive serveret kaffe og kage på turen. Undervejs vil der være mulighed for at uddybe, hvad vi har set. Afsætning ved Ballerup station og Lautruppark Hotel. Praktiske oplysninger Pris Deltagelse i forårsmødet : 750 kr. incl. mad og drikkevarer. Sted Hotel Lautruppark, Borupvang 2, 2750 Ballerup. Tilmelding Tilmelding sker herunder senest onsdag den 16. april 2014. Tilmelding er bindende. Ved afbud efter d. 16. april 2014 betales det fulde deltagergebyr. Se invitationen her