Planfaggruppen består med den nuværende sammensætning af følgende medlemmer

Casper Toftholm, planchef, (Køge Kommune)
Tove Merete Wolff, teamleder, (Varde Kommune)
Thina Pernille Wallin Jensen, planchef, (Aalborg Kommune)
Helle Jacobsen, plan- og byggechef, (Favrskov Kommune)
Britt Vorgod Pedersen, byplanchef, (Gladsaxe Kommune)
Lars Højmark, teknik- og byggechef, (Mariagerfjord Kommune)
Susanne Birkeland, chefplanlægger, (Furesø Kommune)
Niels Peter Lauridsen, leder af planlægning, (Ringkøbing-Skjern Kommune)
Kirsten Eldon, Afdelingsleder, Plan og Projekt, (Lemvig Kommune)
Peter Bagge, planchef, (Esbjerg Kommune), formand for Danske Planchefer
Poul Hvidberg-Hansen, afdelingsleder, Plan og Byggeri, (Odsherred Kommune), formand for planfaggruppen og næstformand i Danske Planchefer.

Casper Toftholm erstatter pr. 15. september 2014 tidligere planfaggruppemedlem Tine Christiansen, planchef i Slagelse Kommune. En stor tak til Tine for en vedholdende og samvittighedsfuld indsats i planfaggruppen!

Berit Mathiesen, konsulent, KL er med på møderne for planfaggruppen, og der er siden november 2013 afholdt to møder (28. januar og 10. oktober, 2014) i planfaggruppen, hvor møderne har fundet sted hos Kommunernes Landsforening (KL) i KL-Huset i København.

Temaerne har omhandlet dels to runder af høringssvar, hvor det seneste i plansammenhæng primært handler om kommunernes muligheder for fortsat at kunne fastsætte klimabaserede isoleringskrav i lokalplaner.

Inden for kort tid vil det som konsekvens af aktuelt regeringsudspil betyde, at de politiske udvalg i KL skal behandle forslag om, hvorvidt det fortsat skal være muligt kunne fastsætte bebyggelsesregulerende bestemmelser af æstetisk og arkitektonisk betydning gennem lokalplanlægningen. Der skal udfoldes kommisorie, analyse, faglig og politisk behandling af forslaget, hvilket vil involvere det faglige ophæng gennem bl.a. planfaggruppen. I sagens natur vil dette emne få meget høj prioritet.

Den generelle debat om planloven har også i høj grad præget planfaggruppens arbejde gennem året 2014.
På det seneste møde den 10. oktober 2014 blev der især drøftet videreudvikling af lokalplanredskabet, detailhandelsbestemmelserne samt bosætning i det åbne land.

Idet netop lokalplanredskabet og detailhandelsbestemmelserne er i fokus p.t. i KL’s politiske udvalg, har KL valgt at nedsætte to hurtigarbejdende arbejdsgrupper, som inden for en kort tidshorisont skal se på netop disse to emner. Planfaggruppen arbejder i eget regi på at identificere og analysere de eksempler på ”væksthæmmere” som har været fremført i medierne, og gruppen vil særskilt fremkomme med notat (betænkning) med konklusioner og anbefalinger i efteråret 2014.

Nedsættelse af arbejdsgrupperne sker i samarbejde formanden for planfaggruppen, hvor medlemmer af planfaggruppen og Danske Planchefer i begge grupper indgår, idet gruppernes medlemmer alle er ledere eller chefer for planafdelinger. Arbejdsgrupperne giver mulighed for en bred forankring af aktuelle faglige problemstillinger med henblik på en både varieret og fokuseret afdækning af kommunernes forskellige virkeligheder og udfordringer, og dét er en arbejdsform som vi kun kan støtte op omkring.

Detailhandelsgruppen gennemfører i efteråret 2014 to møder (15. september og 5. november, 2014) og består af følgende medlemmer

Dorthe Haarbo, (Odense Kommune)
Marius Reese, (Herning Kommune)
Gregers Andre Pilgaard, (Silkeborg Kommune)
Karl Johan Legaard, (Viborg Kommune)
Karina Kisum Jensen, (Ikast-Brande Kommune),
Sara Aasted Paarup, (Frederiksberg Kommune)
Tobita Nyby, (Fredericia Kommune)
Poul Hvidberg-Hansen, (Odsherred Kommune)
Berit Mathiesen, (KL)
Christian Lærke Christensen, (KL)

Lokalplangruppen består af følgende medlemmer idet der gennem efteråret 2014 også her gennemføres to møder (28. august og 3. november, 2014)

Thina Wallin, (Aalborg Kommune)
Helle Jakobsen, (Favrskov Kommune)
Britt Vorgod, (Gladsaxe Kommune)
Morten Hougaard, (Esbjerg Kommune)
Kurt Lopdrup, (Haderslev Kommune)
Anne Andersen, (Aarhus Kommune)
Majbritt-Helle Jensen, (Faaborg-Midtfyn Kommune)
Poul Hvidberg-Hansen, (Odsherred Kommune)
Berit Mathiesen, (KL)
Nina Svaneberg, (KL)
Anni Kær Pedersen, (KL)
Christian Lærke Christensen, (KL)

Resultatet af gruppernes arbejde foreligger endnu ikke på nuværende tidspunkt (16. oktober 2014), men vil sandsynligvis udmønte sig i november – december, 2014.

Kyst og strand

I forhold til analyse og drøftelse planlovens og naturbeskyttelseslovens regulering af kystområderne set i vækstperspektiv, har KL nedsat en arbejdsgruppe om ”kyst og strand”, som har sit første møde den 20. oktober 2014. Medlemmerne af denne arbejdsgruppe består af et medlem fra hver af følgende kommuner:

Lemvig Kommune
Tønder Kommune
Bornholm Regionskommune
Odsherred Kommune
Frederikssund Kommune
Frederikshavn Kommune
Mariagerfjord Kommune
Lolland Kommune
Norddjurs Kommune

Fælles for samtlige tre arbejdsgrupper samt planfaggruppens arbejde er, at der netop lige nu foregår en diskussions- og afklaringsfase, som handler om at identificere om der er behov for justeringer af planloven og naturbeskyttelseslovens på visse felter – og i givet fald, hvordan.

Gruppernes arbejde er generelt kendetegnet ved en seriøs, grundig og meget dybdegående debat og analyse, hvor vi ”går til stålet”. Diskussionerne er værdifulde og er fagligt meget givende, men har også krævet ”robusthed” af de involverede deltagere i spændingsfeltet mellem krydsende holdninger og meninger. Formanden for planfaggruppen deltager i samtlige tre arbejdsgrupper udover arbejdet i planfaggruppen.

Det ligger i det konkrete faglige arbejde i de 3 arbejdsgrupper et iboende dilemma eller muligt spændingsfelt mellem den politiske dagsorden som KL’s politiske ledelse arbejder med, og den faglige dagsorden som de faglige grupper arbejder med. Forhåbentlig vil de to ender mødes gennem den meget grundige tilgang som KL har valgt med den vidtgående inddragelse af faglige input gennem arbejdsgrupperne og planfaggruppen.
Under alle omstændigheder vil de faglige anbefalinger blive udkrystalliseret gennem det igangværende arbejde, som forventes afsluttet ultimo 2014.

På årsmødet i 2014 for Danske Planchefer vil der på dette tidspunkt formodentlig allerede dér tegne sig et klarere billede af udbyttet af de tre arbejdsgrupper og planfaggruppens arbejde som pågår netop nu – oktober 2014. Planfaggruppen vil på årsmødet gennemgå en dagsaktuel status på de aktuelle aktiviteter i forhold til planloven.

Gennem året 2014 har to medlemmer fra Danske Planchefer samt formanden for planfaggruppen medvirket ved i alt 3 bestyrelsesmøderne for KTC. Sara Aasted Paarup (Frederiksberg Kommune) og Peter Vergo (Vordingborg Kommune) har medvirket ved debat om detailhandelsreglerne og lokalplanredskabet. Formanden for planfaggruppen har medvirket ved alle tre møder, hvori indgik indlæg om mere generel analyse af planloven set i vækstperspektiv samt detailhandelsreglerne.

Som reaktion på debatten og det det aktuelle mediefokus på planloven, har formanden for KTC’s bestyrelse, direktør Søren Gais Kjeldsen (Aalborg Kommune) skrevet artikel i KTC’s medlemsblad ”Teknik og Miljø” (oktober 2014), hvori der også indgår indlæg på vegne af planfaggruppen.

KTC og planfaggruppen har den meget klare holdning at det gælder om netop nu at holde ”hovedet koldt” i forhold til diskussionen om vækst set i forhold til den langsigtede bæredygtige vækst, som planloven har været instrument for hidtil. Derfor arbejder planfaggruppen på at skabe mere klarhed og brugbare konklusioner i den ofte diffuse debat, der foregår om planloven lige nu.

I det løbende arbejde i planfaggruppen og i de 3 arbejdsgrupper foregår der en løbende udveksling af information og koordinering mellem formanden for planfaggruppen og referencebestyrelsesmedlem (KTC) Iben Koch, direktør, (Rudersdal Kommune), formand for Danske Planchefer, planchef Peter Bagge (Esbjerg Kommune), konsulent Berit Mathiesen (KL) og sekretariatsleder (KTC) Ane Marie Clausen.

Det kommende år 2014 / 2015 vil med stor sandsynlighed blive præget af en markant politisk og faglig diskussion af, hvordan rammerne for den langtidsholdbare og bæredygtige vækst skabes.

Planfaggruppen vil fortsat insistere på, og arbejde for, at skabe et troværdigt og afbalanceret beslutningsgrundlag i debatten.

Poul Hvidberg-Hansen
Formad for planfaggruppen
17. oktober 2014