Et energisk forårsmøde i klimaets tegn!

Der var lagt op til de helt store linjer i Planchefernes program for forårs-mødet 2011, der foregik på Alsion i Sønderborg.

Project Zero

Efter formanden Hanne Moes velkomst og introduktion til de 30 fremmødte og forventningsfulde planchefer, blev ordet givet videre til Direktør Peter Rathje fra Project Zero.

Han fortalte om, hvordan man i Sønderborg gennem et samarbejde mellem kommunen og lokale virksomheder har udarbejdet en vision om ”Vejen mod nullet”, der viser retningen for Sønderborg områdets klimaindsatser frem mod 2029. I en Masterplan giver eksperterne deres bud på, hvordan visionen bliver til virkelighed, og Roadmap 2010-2015 er en handlingsplan med fokus på de klogeste ind-satser frem til 2015, hvor CO2-udledningen skal være 25% lavere.

Peter Rathjes budskaber var bl.a. at gamle kendte løsninger ikke dur, og at involvering af borgere og virksomheder er afgørende for at få succes. Visionen indeholder 3 overordnede temaer: En masterplan for Sønderborgs byudvikling udarbejdet af arkitekten Gehry, Project Zero og Sønderborg som Kulturhovedstad i 2017. Disse 3 temaer har været motoren i det videre arbejde.

I project Zero arbejder man i offentligt privat partnerskab med grønne brændsler i fjernvarmen, biogas, energirenoveringer m.m. Som en del af projektet har man med Zero Bolig skabt lokal grøn vækst og opnået at 65% af de husejere, der har fået besøg af ”Charlie” har sat gang i energi-renoveringer!

Bæredygtig byudvikling del 1

Næste oplæg af Torben Gade, arkitekt i GBL, handlede om bæredygtig byomdannelse i praksis. Torben Gade har været rundt i Europa og finde de mest interessante eksempler til os.

Vauban i Freiburg har arbejdet konsekvent med bæredygtige løsninger på alle niveauer, og har bl.a. opnået, at kun 40 % af husstandene har bil, bl.a. fordi parkeringspladser skal købes særskilt ved indflytning og ved at etablere en letbane fra området til centrum af Freiburg.

I Tübingen i Tyskland har man satset på et meget tæt byområde i et nedlagt industriområde med bebyggelsesprocenter på mellem 250 og 400! Her starter et byggeri ved at henvendelser fra kommende beboere eller virksomheder samles i byggegrupper, der sammen med en rådgiver realiserer et byggeri.

Neu Oerlikon i Zürich er en bebyggelse, hvor man har satset på mobility management. Området er udviklet på privat basis, og kommunen har stillet krav om, at der til gengæld for en høj bebyggelsesprocent skal anlægges 4 store parker, udformet efter kommunens anvisning. Også i denne bebyggelse, ligesom de øvrige, er der satset på blandet bolig og erhverv.

Et andet sted i Schweiz, Winterthur, er en meget høj grad af funktions-blanding sat på dagsordenen. Området er på 30 ha og de gamle industri-bygninger er genbrugt i byomdannelsen.

Endelig viste Torben os Hammerby Sjöstad ved Stockholm. Et udviklings-selskab har stået for områdets konsekvente miljøtiltag efter et detaljeret kvalitetsprogram. I stueteagen har man krævet udadvendte funktioner og der er etableret letbane til området.

Torben opsummerede eksemplerne i 8 punkter, som var hans anbefalinger til at opnå bæredygtig byomdannelse.

Bæredygtig byurdvikling del 2

Efter frokosten på Alsion tog vi bussen ud af Sønderborg til Vollerup, som er Sønderborg kommunes største samlede byudviklingsområde. Land-skabskiler, forsinkelsesbassiner, krav om lavenergibebyggelse og en grøn fjernvarmeforsyning er delelementer i områdets bæredygtige byudvikling.

Vi samledes i Sønderborg fjernvarmeforsyningsanlæg i Vollerup, hvor arkitekt Simon Gaardsdal, fortalte om ”Varmeplan Sønderborg”, der bidrager til visionen om at nå nul carbon i 2029. Med en transmissionsledning på Als sammenbindes forskellige forsyningsområder, og samtidig bindes forskellige energikilder som biogasanlæg, vindmøller og solceller sammen og skaber en meget fleksibelt og fremtidssikret varmeforsyning.

Steffen Moe, Direktør for Sønderborg Fjernvarme, fortalte hvordan man har fokuseret på intelligent dynamisk energihåndtering og samarbejdet med de andre forsyningsselskaber.

Vi gik herefter rundt og så bade forsyningens store akkumuleringstank og solcelle- og solfangeranlægget ”Solparken”
Den samfundsmæssige gevinst ved investeringen er bl.a. opnået ved at sætte fjernvarmefaktoren til 0,5

Bæredygtig byudvikling del 3

Sidste del af dagen blev ret hektisk p.g.a. tidnød, men oplægsholderne formåede at holde tungen lige i munden og levere deres budskaber klart og tydeligt.

Martin Lidegaard, formand for tænketanken Concito, fortalte om kommunernes muligheder for planlægning på klimaområdet og planchefernes rolle i de forskellige energiscenarier. Han tog udgangspunkt i den mangle på alle ressourcer, som vil føre til kraftige prisstigninger, og gøre det endnu mere rentabelt at investere i vedvarende energi.

Martin mener, at der vil blive tale om et helt nyt velfærdsbegreb, hvis vi skal kunne imødegå de store udfordringer, vi står overfor. Hans velunderbyggede anbefalinger handlede om kendte indsatser indenfor energirenovering, udbygning af fjernvarme, vedvarende energi og bæredygtig transport. Men han gjorde også opmærksom på det store potentiale i genanvendelse af affald, landbrugets betydning i CO2 udledningen og den strategiske klimatilpasning. Vi skal tænke i principperne for Carbon Footprint, så vi ikke bare reducerer vores egen udledning på bekostning af andres.

Kåre Albretchsen fra statens Vindmøllesekretariatet fortalte om initiativerne på både Vindmølleområdet og indenfor biogas, hvor planlægning bliver obligatorisk fra 2013! Hans spørgsmål til os var, om kommunerne er parate til, i deres planlægning, at følge op på regeringens initiativer om grøn vækst med vindmøller og biogasanlæg?

Dagens sidste indlæg af Udviklingsingeniør Timm Bochdam fra Arwos og Niels Juhl Olsen, Aabenraa Kommune handlede om en særlig metode kaldet Bluespot til klimahåndtering i Aabenraa Kommune. Udfordringen for kommunen er bl.a., at de store regnmængder på grund af topografien ikke kan komme væk, og derfor skaber lokale oversvømmelser. Kommunen har derfor sammen med forsyningsselskabet Arwos og Grontmij | Carl Bro udarbejdet en klimamodel, der kan simulere konsekvenserne af de stigende vandstande og øgede mængder nedbør. Ved at koble alle oplysningerne fra Blue Spot analysen sammen med kommunens afløbs- og vandafløbssystem kan modellen vise, hvor afkobling af regnvand kan betale sig og kan dermed også bruges til at planlægge rekreative regnvandssystemer i byerne til gavn for borgerne. Der blev reklameret for grønne tage, som en meget effektiv måde at forsinke regnvandet på.

Der var stor enighed om, at det blev en god og udbytterig dag.

Slides fra oplæg

Kaare Albrechtsen
ProjectZero
Project Zero Masterplan
PIXIE Masterplan
Bryggervej bæredygtighedsvurdering

Program

Forårsmøde Program