15 12, 2016

Referat fra Danske Planchefer generalforsamling 2016

december 15th, 2016|Afholdte aktiviteter, Årsmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Referat fra Danske Planchefer generalforsamling 2016

  Foreningen Danske Planchefer, 18. november 2016, kl. 8:45, Hindsgavl Slot Referent: Poul Hvidberg-Hansen   Dagsorden. Valg af dirigent. Kirsten Eldon, er valgt til dirigent. Formandens beretning. Formanden, Anja Carlslund, aflagde beretning, se vedhæftede bilag. Beretningen lægges på hjemmesiden for Danske Planchefer. Orientering om arbejdet i planfaggruppen. Formanden for planfaggruppen, Lisbeth Errboe Svendsen, aflagde beretning, se beretningen Orienteringen lægges på hjemmesiden for Danske Planchefer. Godkendelse af regnskab. Karina Kisum Jensen fremlagde regnskabet med orientering om de enkelte poster. Regnskab er godkendt med følgende bemærkninger: Der skal ske en opklaring af skævt beløb for kontingentindtægter i samarbejde med sekretariatet. Regnskabet er vedhæftet som bilag og lægges på hjemmesiden for Danske Planchefer. Budget for 2017, herunder fastlæggelse af kontingent. Karina Kisum Jensen fremlagde budgettet med orientering om de enkelte udgiftsposter. Budget er godkendt med følgende bemærkninger: Budget og regnskab for 2016 er lagt til grund for budgettet for 2017, idet det forventes at medlemstallet vil forblive konstant og at forårsturen til Hamburg gennemføres. Det foreslås at kontingentet videreføres i uændret for 2017. Budgettet er vedhæftet som bilag og lægges på hjemmesiden for Danske Planchefer. Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Bo Riis Duun (suppleant) udtræder fra bestyrelsen. Sara Aasted Paarup (medlem) udtræder af bestyrelsen pga. jobskifte. Poul Hvidberg-Hansen er indstillet på at genopstille til genvalg for sidste periode. Følgende blev valgt. Peter Nielsen (Assens Kommune) er valgt som medlem til bestyrelsen. Morten Harder (Esbjerg Kommune) er valgt som suppleant til bestyrelsen. Poul Hvidberg-Hansen er genvalgt som medlem til bestyrelsen. Godkendelse af revisor. Peter Bagge (Esbjerg Kommune) er valgt til revisor. 9. Evt.: ingen forslag.

15 12, 2016

DP årsmøde – slides

december 15th, 2016|Afholdte aktiviteter, Årsmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til DP årsmøde – slides

Her kan du hente slides fra Danske Planchefers årsmøde 2016... Danske Planchefers årsmøde 2016 - Christina Berlin Hovmand Danske Planchefers årsmøde 2016 - Berit Mathiesen, KL

15 12, 2016

Årsberetning fra KTCs Planfaggruppe

december 15th, 2016|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Årsberetning fra KTCs Planfaggruppe

I forlængelse af ændringerne i Danske Planchefers bestyrelse efter generalforsamlingen i november 2015 blev det besluttet at Lisbeth Errboe Svendsen overtog formandsposten i KTCs Planfaggruppe. Danske Planchefer indgik i 2010 en associeringsaftale med KTC således at Danske Planchefer som forening foretager sin interessepåvirkende aktivitet ved at bemande KTC faggruppen. I 2010 blev faggruppen dannet ved at eksisterende kommunale netværk rundt i hele landet blev bedt om at udpege en repræsentant til faggruppen. Siden da var der sket udskiftninger løbende. Men gruppen var også blevet mindre, hvad der er uhensigtsmæssigt i forhold til at give interesse-arbejdet en bredde geografisk, mht. by-størrelser, mht. rammevilkår generelt og også i forhold til at klare arbejdsopgaverne i gruppen. Bredden i gruppen er væsentlig for at give gruppens udsagn vægt og validitet. Derfor blev der i januar 2016 skrevet ud til alle medlemmer af Danske Planchefer med opfordring til at melde sin interesse for deltagelse i gruppen. Gruppen blev derefter fornyet så den består af i alt 16 medlemmer ud over formanden, spredt geografisk i hele landet. Gruppen samledes derefter i forbindelse med KTCs faggruppekonference ultimo januar 2016. Her blev en mødeplan for hele året lagt, med fire møder i januar, maj, september og november. September-mødet blev på grund af høringen af planlovsforslaget konverteret til et høringsmøde, hvor også Danske Planchefers bestyrelse var inviteret til gennemgang af Planlovsforslag og det tilhørende lovforslag om ændringer i Naturbeskyttelsesloven ved de respektive styrelser. Faggruppen har afgivet et omfattende høringssvar om planlovsforslaget, som så har ligget til grund for KLs høringssvar om lovforslaget. Dertil er der givet input til et svar fra KLs indledende svar om økonomisk høring. Herudover har det i løbet af året været høringer om lovændringer vedr. flygtningeboliger, vedr. input til KL [...]

15 12, 2016

Årsberetning Danske Planchefer 2015/ 2016

december 15th, 2016|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Årsberetning Danske Planchefer 2015/ 2016

Formålet med vores forening er at skabe et fagligt, ledelsesmæssigt og kollegialt netværk for planchefer i danske kommuner og regioner, et netværk vi dyrker på vores to årlige møder – forårsmødet i maj og årsmødet i november – hvor vi har oplæg, debat og masser af kollegialt samvær. Vi gik ud af 2015 med ønske om yderligt at styrke vores netværk, og på den baggrund har vi i bestyrelsen i 2016 haft fokus på at styrke. bestyrelsen ved uddelegering af ansvarsområder samarbejdet mellem bestyrelsen og planfaggruppen lokalnetværk i vores forening Vores fokusområder er tæt forbundet. Uddelegeringen af ansvarsområderne i bestyrelsen, har givet en større fællesskabsfølelse og en god energi, der sat flere ressourcer i spil, til at løfte vores løbende opgaver og ikke mindst prioritere samarbejdet mellem bestyrelsen og planfaggruppen. Vi har prioriteret et større overlap mellem bestyrelsen og planfaggruppen, så der nu er to medlemmer der deltager begge steder. Lisbeth har som næstformand i bestyrelsen, påtaget som opgaven som formand for planfaggruppen, og vil efterfølgende fortælle mere om det arbejde. Herudover har vi aftalt to årlige fællesmøder. Med udgangspunktet i ønsket om at styrke lokalnetværket, har vi til at starte med kigget på eksisterende netværk rundt i landet. Der blev på den baggrund taget initiativ til et opstartsmøde for et netværk for planchefer i  Kreds Hovedstaden. Mødet blev holdt d. 16. september i Ishøj. Der var en pæn deltagelse og flere tilbagemeldinger med ros for initiativet og en tilkendegivelse om fremadrettet at ville deltage. Der er aftalt kvartalsmøder for kredsen, næste møde bliver afholdt 25. november i Glostrup. Bestyrelsen er opmærksom på at få hele landet repræsenteret, det har længe været et ønske at få Fyn med, og vi håber at det  lykkes i [...]

26 10, 2016

Danske Planchefers årsmøde – forlænget frist!

oktober 26th, 2016|Årsmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Danske Planchefers årsmøde – forlænget frist!

Vi har på opfordring, forlænget tilmeldingsfristen for årsmødet et par dage endnu. Så har du endnu ikke fået dig tilmeldt, er der stadig tid!   I de smukke rammer på Hindsgavl Slot, vil vi igen i år mødes i 2 dage for at tage pulsen på Planområdet i Danmark. Med forslag om ny planlov og fortsat fokus på vækst og turisme i hele landet, er der igen pres vores fagområde. Samtidig er vores roller under forandring, en planchef i dag er ikke ”bare” en planchef, samtidig med vi både er fag- og personalechefer og står midt i krydspresset mellem politikere og embedsmænd. Vi har inviteret nogle aktuelle og spændende oplægsholdere til at folde dette emne ud sammen med os – og vi skal også have sidste nyt fra både KL og Erhvervsstyrelsen. Og vi har selvfølgelig gjort plads til debat, erfaringsudveksling og networking i programmet, som vi i bestyrelsen håber I vil finde spændende. Vi glæder os til at se Jer alle til et godt årsmøde i Danske Planchefer.. / Bestyrelsen   Tid:  17-11-2016 kl. 14:30 til 18-11-2016 kl. 14:00 Sted: Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Pris: 3.000,- inklusive forplejning, materialer og overnatning FORLÆNGET tilmeldingsfrist: 28. oktober 2016 kl. 23:59! Program og tilmelding…  

28 09, 2016

Indkaldelse til generalforsamling i Danske Planchefer

september 28th, 2016|Afholdte aktiviteter, Årsmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Indkaldelse til generalforsamling i Danske Planchefer

Hermed indkaldes der til generalforsamling i Danske Planchefer. Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med Danske Planchefers årsmøde, som afvikles i dagene 17. og 18. november 2016. Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Orientering om arbejdet i Planfaggruppen Godkendelse af regnskab Budget for 2017, herunder fastlæggelse af kontingent. Forslag fra medlemmerne Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Godkendelse af revisor Eventuelt Forslag til dagsordenen skal fremsendes til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen på acp@ishoj.dk Generalforsamlingen afholdes på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart, Fredag den 18. november kl. 08:45 - 09:45 Tilmelding foregår sammen med tilmelding til Danske Planchefers årsmøde Program og tilmelding...

28 09, 2016

Invitation til Danske Planchefer Årsmøde 2016

september 28th, 2016|Afholdte aktiviteter, Årsmøder|Kommentarer lukket til Invitation til Danske Planchefer Årsmøde 2016

Så er vi klar med 2016- udgaven af Danske Planchefers årsmøde! I de smukke rammer på Hindsgavl Slot, vil vi igen i år mødes i 2 dage for at tage pulsen på Planområdet i Danmark. Med forslag om ny planlov og fortsat fokus på vækst og turisme i hele landet, er der igen pres vores fagområde. Samtidig er vores roller under forandring, en planchef i dag er ikke ”bare” en planchef, samtidig med vi både er fag- og personalechefer og står midt i krydspresset mellem politikere og embedsmænd. Vi har inviteret nogle aktuelle og spændende oplægsholdere til at folde dette emne ud sammen med os - og vi skal også have sidste nyt fra både KL og Erhvervsstyrelsen. Og vi har selvfølgelig gjort plads til debat, erfaringsudveksling og networking i programmet, som vi i bestyrelsen håber I vil finde spændende. Vi glæder os til at se Jer alle til et godt årsmøde i Danske Planchefer.. / Bestyrelsen   Tid:  17-11-2016 kl. 14:30 til 18-11-2016 kl. 14:00 Sted: Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Pris: 3.000,- inklusive forplejning, materialer og overnatning Tilmeldingsfrist: 24. oktober 2016 kl. 12:00 (herefter er tilmelding bindende) Program og tilmelding...

16 06, 2016

Årsmøde 2016 – 17-18 november på Hindsgavl Slot

juni 16th, 2016|Afholdte aktiviteter, Årsmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Årsmøde 2016 – 17-18 november på Hindsgavl Slot

Så er datoen for Danske Planchefers årsmøde 2016 fastlagt. Årsmøde og generalforsamling afholdes som vanligt i de smukke rammer på Hindsgavl Slot i Middelfart og vi vil også i år, afholde årsmødet over 2 dage. Der vil også i år blive lagt vægt på at styrke fagligheden, dyrke netværket og få gode oplevelser sammen, så sæt datoen i kalenderen allerede nu... Mvh Bestyrelsen... Dato: 17+18. november 2016 Program: er under udarbejdelse (medlemmer af DP bliver inviteret pr. mail og her på hjemmesiden) Tilmeldingsfrist: ca. 14. september Pris: ca. 3.000 (afhængigt af programindhold)

3 04, 2016

Forårsmøde aflyst – genoptages i 2017

april 3rd, 2016|Forårsmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Forårsmøde aflyst – genoptages i 2017

Grundet for få tilmeldinger, har vi set os nødsaget til at aflyse den planlagte forårsmøde- studietur til Hamborg. Turen vil dog blive taget op igen i foråret 2017 med håbet om, at det er muligt at skaffe tilstrækkelig opbakning til at gennemføre turen. De tilmeldte vil få direkte besked. / Bestyrelsen...

28 02, 2016

Referat fra generalforsamling i Danske Planchefer nov. 2015

februar 28th, 2016|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Referat fra generalforsamling i Danske Planchefer nov. 2015

Herunder et referat af generalforsamling i Danske Planchefer, november 2015. 1.    Valg af dirigent Kirsten Eldon blev valgt. Kirsten konkluderede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 2.    Formandens beretning Ligger på Danske planchefers hjemmeside. Godkendt. 3.    Godkendelse af regnskab Godkendt 4.    Godkendelse af budget Godkendt 5.    Forslag fra medlemmerne Ingen 6.    Orientering om arbejdet i Planfaggruppen Ligger på Danske planchefers hjemmeside 7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Peter Bagge genopstiller ikke. Karina Kisum Jensen valgt til bestyrelsen. Anja Carlslund valgt til bestyrelsen. Tine Christiansen udtræder. Sara Paarup indtræder som bestyrelsesmedlem. Henrik Børsting Aagaard valgt som suppleant. Lisbeth Errboe Svendsen valgt. 8.    Godkendelse af revisor Jan Carlson genvalgt 9.    Eventuelt Der arrangeres forårstur d. 28.-29. April 2016 til en europæisk by - det kunne blive Hamborg, men gode forslag er meget velkomne. D. 17.-18. November 2016 afholdes årsmøde på Hindsgavl Slot. En stort tak til Afgående formand Peter Bagge for det store arbejde han har gjort i sin tid i bestyrelsen og som formand!