Foreningen Danske Planchefer, 18. november 2016, kl. 8:45, Hindsgavl Slot

Referent: Poul Hvidberg-Hansen

 

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent.

Kirsten Eldon, er valgt til dirigent.

  1. Formandens beretning.

Formanden, Anja Carlslund, aflagde beretning, se vedhæftede bilag.

Beretningen lægges på hjemmesiden for Danske Planchefer.

  1. Orientering om arbejdet i planfaggruppen.

Formanden for planfaggruppen, Lisbeth Errboe Svendsen, aflagde beretning, se beretningen

Orienteringen lægges på hjemmesiden for Danske Planchefer.

  1. Godkendelse af regnskab.

Karina Kisum Jensen fremlagde regnskabet med orientering om de enkelte poster.

Regnskab er godkendt med følgende bemærkninger:

Der skal ske en opklaring af skævt beløb for kontingentindtægter i samarbejde med sekretariatet.

Regnskabet er vedhæftet som bilag og lægges på hjemmesiden for Danske Planchefer.

  1. Budget for 2017, herunder fastlæggelse af kontingent.

Karina Kisum Jensen fremlagde budgettet med orientering om de enkelte udgiftsposter.

Budget er godkendt med følgende bemærkninger:

Budget og regnskab for 2016 er lagt til grund for budgettet for 2017, idet det forventes at medlemstallet vil forblive konstant og at forårsturen til Hamburg gennemføres.

Det foreslås at kontingentet videreføres i uændret for 2017.

Budgettet er vedhæftet som bilag og lægges på hjemmesiden for Danske Planchefer.

  1. Forslag fra medlemmerne.

Der er ikke indkommet forslag

  1. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bo Riis Duun (suppleant) udtræder fra bestyrelsen.

Sara Aasted Paarup (medlem) udtræder af bestyrelsen pga. jobskifte.

Poul Hvidberg-Hansen er indstillet på at genopstille til genvalg for sidste periode.

Følgende blev valgt.

Peter Nielsen (Assens Kommune) er valgt som medlem til bestyrelsen.

Morten Harder (Esbjerg Kommune) er valgt som suppleant til bestyrelsen.

Poul Hvidberg-Hansen er genvalgt som medlem til bestyrelsen.

  1. Godkendelse af revisor.

Peter Bagge (Esbjerg Kommune) er valgt til revisor.

9. Evt.: ingen forslag.