1. Valg af dirigent.

Karina Kisum Jensen blev valgt til dirigent.

2. Formandens beretning.

Formanden, Anja Carlslund, aflagde beretning. Året indsatser har bl.a. medført, at vi står med en analyse, som peger i nogle retninger af hvad der skal til for at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Arbejdet med at komme på KTCs portal er fortsat og vi er nu oprettet. Det er meningen at platformen skal være et sted for erfa og øge vores synlighed m.v. Kredsene bliver oprettet i det nye år, og det kommer der mere info ud om. Vi fastholder hjemmesiden.

Årsmødet 2019 handlede om strategisk byledelse. Forårsturen gik til Esbjerg og Varde og det var en fin og interessant tur. Der er først forårsmøde i 2021 og der er kommet forslag om Stockholm – men byd ind til bestyrelsen hvis du har forslag.

Årsmødet afholdes på Hindsgavl 19. – 20. november 2020.

Beretningen lægges på KTC og hjemmesiden for Danske Planchefer.

3. Orientering om arbejdet i planfaggruppen.

Formanden for planfaggruppen, Henrik Børsting Aagaard, aflagde beretning. I år har evaluering af planloven fyldt meget og særligt sidst på året. Planfaggruppen har lige afleveret et notat til KL. Overordnet findes planfaggruppen, af KL også har afleveret et godt notat. Derudover har der også i 2019 være en del høringer. I 2020 bliver det opfølgning på planloven med vejledninger m.v., klima, høringer gennem netværk og fortsat arbejde med en bedre planlæggeruddannelse.

Orienteringen lægges på KTC og hjemmesiden for Danske Planchefer.

4. Godkendelse af regnskab.

Kasserer, Peter Michael Nielsen, fremlagde regnskabet med orientering om de enkelte poster. Idet der er et – for stort – overskud modtager bestyrelsen gerne forslag til aktiviteter m.v. med henblik på at nedbringe overskuddet.

Regnskab blev godkendt.

Regnskabet lægges på KTC og hjemmesiden for Danske Planchefer.

5. Budget for 2020, herunder fastlæggelse af kontingent.

Kasserer, Peter Michael Nielsen, fremlagde budgettet med orientering om de enkelte udgiftsposter. Budgettet blev godkendt med følgende bemærkninger:
I Budget 2020 forventes det, at medlemstallet vil forblive konstant. Der forventes, at deltagerantallet til årsmødet forbliver 55 som i 2019 og at prisen nedsættes til 3.000 i stedet for 3.500 kr.
Det foreslås, at kontingentet videreføres uændret for 2020.

Budgettet godkendt og lægges på KTC og hjemmesiden for Danske Planchefer.

6. Forslag fra medlemmerne.

Der er ikke indkommet forslag

7. Valg af formand

Formand Anja Carlslund (Ishøj Kommune) udtræder af bestyrelsen.
Næstformand Henrik Børsting Aagaard (Vejle Kommune) stiller op til formandsposten.

Følgende blev valgt:
Næstformand Henrik Børsting Aagaard (Vejle Kommune) blev valgt som formand.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlem Morten Harder Hougaard (Esbjerg Kommune) udtræder af bestyrelsen.
Suppleant til bestyrelsen Marianne D. Galsgaard (Thisted Kommune) modtager valg som suppleant.
Britta Bjerregaard Pørksen (Skive Kommune) suppleant modtager valg som bestyrelsesmedlem.
Dennis Larsen (Helsingør Kommune) modtager valg som bestyrelsesmedlem.
Pia Nielsen (Køge Kommune) modtager valg som suppleant.

Følgende blev valgt:
Marianne Davidsen Galsgaard (Thisted Kommune) blev valgt som suppleant.
Britta Bjerregaard Pørksen (Skive Kommune) blev valgt som bestyrelsesmedlem.
Dennis Larsen (Helsingør Kommune) blev valgt som bestyrelsesmedlem.
Pia Nielsen (Køge Kommune) blev valgt som suppleant.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen er:
Peter Michael Nielsen (Assens Kommune) blev valgt til bestyrelsen.
Lotte Højgaard (Holbæk Kommune) blev valgt til bestyrelsen.
Thina Wallin Jensen (Aalborg Kommune) blev valgt som suppleant.

9. Godkendelse af revisor.

Peter Bagge (Esbjerg Kommune) blev genvalgt til revisor.

10. Evt.:

Henrik sagde tak til Anja på foreningens vegne for den store indsats som formand.