1. Valg af dirigent.

Karina Kisum Jensen blev valgt til dirigent. Karina konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt lovligt
– rettidig og korrekt.

2. Formandens beretning.

Formanden, Henrik Børsting Aagaard, aflagde beretning.

Året har, som i alle andre sammenhænge, været præget af Covid-19 situationen. Vi har derfor arbejdet meget i det digitale rum. Vi har i bestyrelsen holdt flere og kortere møder, som er en mulighed vi tager til os – vi vil dog fortsat holde fysiske møder når det er muligt, blot ikke så mange som før corona. Vi forventer fremover at holde nogle digitale møder og webinarer for medlemmerne, og det kommer der mere information ud om. Vi ønsker på den måde at komme længere ud til medlemmerne, herunder også at få input til hvad foreningen skal arbejde med.
Vi har i det hele taget drøftet kommunikation mere i forhold til hjemmeside, netværkside osv. da det jo er vigtigt særligt set i lyset af Covid-19 situationen.

Årsmødet afholdes på Hindsgavl den 18.-19. november 2021.

Vi planlægger et forårsmøde med en studietur til Gøteborg i 27.-28/29.maj 2021, som vi håber bliver mulig. Der er lagt op til et spændende program.

Beretningen lægges på KTC og hjemmesiden for Danske Planchefer.

3. Orientering om arbejdet i planfaggruppen.

Formanden for planfaggruppen, Lotte Højgaard, aflagde beretning.

Det har også været et atypisk år for planfaggruppen – vi har kun afholdt et fysisk møde i år, herudover har vi afholdt 3 digitale møder. Vi har sammensat en bred gruppe med repræsentation fra hele landet. Vi fik sendt input til evaluering af planloven og ser frem til hvad styrelsen selv kommer med. Der her ikke været mange høringer i år – også afledt af Covid-19 situationen – og de få der har været var lidt perifere for vores område. Vi har drøftet andre temaer som artikler osv. blandt andet med temaer som dialog med bygherrer, borgere mv.

Orienteringen lægges på KTC og hjemmesiden for Danske Planchefer.

4. Godkendelse af regnskab.

Kasserer, Peter Michael Nielsen, fremlagde regnskabet for 2019 med orientering om de enkelte poster.

Der er et stabilt indtægtsgrundlag fra medlemmerne. Vi har dog fortsat en for stor egenkapital, hvilket er et fokus for bestyrelsen.

Regnskab blev taget til efterretning.

Regnskabet lægges på KTC og hjemmesiden for Danske Planchefer.

5. Budget for 2021, herunder fastlæggelse af kontingent.

Kasserer, Peter Michael Nielsen, fremlagde budgettet med orientering om de enkelte udgiftsposter.
Budgettet blev godkendt med følgende bemærkninger:

  • I Budget 2021 forventes det, at medlemstallet vil forblive nogenlunde konstant og det foreslås, at kontingentet videreføres uændret for 2021.
  • Vi har budgetteret med udgifter til hjemmeside og mulighederne for bedre og øget kommunikation – herunder udvikling af webinarer for foreningen.
  • Derudover håber vi selvfølgelig, at forårsmødet/studieturen bliver gennemført hvilket vi også har budgetteret med.

Budgettet godkendt og lægges på KTC og hjemmesiden for Danske Planchefer.

6. Forslag fra medlemmerne.

Der er ikke indkommet forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlem Peter Michael Nielsen (Assens Kommune) modtager valg som bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmedlem Lotte Højgaard (Holbæk Kommune) modtager valg som bestyrelsesmedlem.
Thina Wallin Jensen (Aalborg Kommune) modtager valg som suppleant til bestyrelsesmedlem.

Følgende blev valgt:
Peter Michael Nielsen (Assens Kommune) blev valgt som bestyrelsesmedlem.
Lotte Højgaard (Holbæk Kommune) blev valgt som bestyrelsesmedlem.
Thina Wallin Jensen (Aalborg Kommune) blev valg som suppleant til bestyrelsen.

8. Godkendelse af revisor.

Lars Peter Salhøj (Skive Kommune) blev valgt til revisor.

9. Evt.:

Afgående revisor Peter Bagge (Esbjerg kommune) takkede for godt samarbejde og orienterede om nyt
ansvarsområde og forestående pensionisttilværelse.